Algemene voorwaarden EVC voor de Zorg

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

  • EVC voor de Zorg: het EVC-traject dat Contra Academy aanbiedt.
  • Ervaringscertificaat: het certificaat ter erkenning van de door de Opdrachtgever gespecificeerde (eerder) verworven competenties, dat aan het einde van de EVC-procedure door EVC voor de Zorg aan de Opdrachtgever wordt verstrekt.
  • EVC-assessment: een assessment dat door EVC voor de Zorg wordt afgenomen en onderdeel uitmaakt van de betreffende EVC-procedure zoals bedoeld in artikel 5 lid 1.
  • EVC-assessor: de beoordelaar die aan het einde van de EVC-procedure een EVC-assessment afneemt.
  • EVC-traject: een door EVC voor de Zorg verzorgde procedure om de door de Opdrachtgever gespecificeerde (eerder) verworven competenties te beoordelen voor een mogelijke erkenning.
  • EVC-tool: de persoonlijke webpagina van de Opdrachtgever die als onderdeel van de EVC-traject door EVC voor de Zorg aan de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.
  • Overeenkomst: een overeenkomst tussen EVC voor de Zorg en een Opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een door EVC voor de Zorg aangeboden dienst, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2.
  • EVC-begeleider: de begeleider die tijdens de EVC-traject zowel procedureel als vakinhoudelijk voor de Opdrachtgever beschikbaar is.
  • Startdatum: de datum waarop de Opdrachtgever de inlogcode voor de digitale omgeving heeft ontvangen.
  • Website: de website van EVC voor de Zorg: www.evcvoordezorg.nl. 

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van EVC voor de Zorg en op alle door EVC voor de Zorg gesloten Overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 5.

2. Door het verstrekken van een Opdracht aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. EVC voor de Zorg wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Indien de Opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een deelnemer anders dan de Opdrachtgever zelf, zoals inschrijving van een werknemer, dan verplicht de Opdrachtgever zich jegens EVC voor de Zorg deze Algemene Voorwaarden aan die deelnemer bekend te maken en op te leggen.

4. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op deze Website en worden aan de Opdrachtgever verzonden na het adviesgesprek dat voorafgaat aan de inschrijving zoals bedoeld in artikel 4 lid 1. Op verzoek van de Opdrachtgever zal EVC voor de Zorg een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen EVC voor de Zorg en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).

6. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal EVC voor de Zorg een regeling treffen naar redelijkheid.

7. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of on-verbindendheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen EVC voor de Zorg en de Opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling, die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

ARTIKEL 3 – Aanbod

1. EVC voor de Zorg brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door EVC voor de Zorg aangeboden diensten.

3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

a. de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;

b. wanneer de procedure of het generieke assessment start;

c. voor zover van toepassing: de voorwaarden om aan de procedure of het generieke assessment deel te mogen nemen;

d. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

e. de wijze van betaling; en

f. de duur van de procedure of het generieke assessment.

 

ARTIKEL 4 – Overeenkomst

1. De Opdrachtgever verstrekt de Opdracht aan EVC voor de Zorg door middel van een inschrijving. Inschrijving vindt plaats (i) per e-mail met een door EVC voor de Zorg verstrekt inschrijfformulier of, (ii) via het webformulier op de Website van EVC voor de Zorg.

2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer EVC voor de Zorg een Opdracht schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop EVC voor de Zorg schriftelijk de Opdracht aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving.

3. Aanvang en looptijd van de door EVC voor de Zorg aangeboden diensten: De EVC-traject vangt aan op de Startdatum en bestaat uit een Open EVC-traject of een In company/Maatwerk EVC-traject. De looptijd van een EVC-traject bedraagt maximaal 20 weken.

4. Vanuit EVC voor de Zorg zal aan de Opdrachtgever te allen tijde de mogelijkheid worden geboden de aangeboden dienst binnen de in artikel 4 lid 3 gestelde termijn af te ronden.

5. EVC voor de Zorg is gerechtigd om op elk gewenst moment de (inhoud van de) aangeboden dienst te wijzigen.

6. EVC voor de Zorg is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te laten informeren door derden voordat EVC voor de Zorg de Opdracht aan de Opdrachtgever bevestigt. In dat geval zal EVC voor de Zorg de Opdrachtgever informeren over een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek.

7. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EVC voor de Zorg. EVC voor de Zorg kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

ARTIKEL 5 – Afronding EVC procedure,

Afronding EVC-traject

a. Een EVC-traject wordt afgesloten met een EVC-assessment. Het EVC-assessment maakt integraal onderdeel uit van de EVC-traject.

b. Inschrijving voor een EVC-assessment vindt plaats via de EVC-tool. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een tijdige inschrijving voor een EVC-assessment.

c. De Opdrachtgever kan een EVC-assessment kosteloos annuleren tot uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van een EVC-assessment. Indien de Opdrachtgever een EVC-assessment korter dan 5 werkdagen voor de startdatum van een EVC-assessment annuleert, brengt EVC voor de Zorg EUR 590,- (ex. btw) aan annuleringskosten in rekening bij de Opdrachtgever. Indien de totale kosten voor het overeengekomen EVC-assessment echter minder dan EUR 590,- (ex. btw) bedragen, zal voor wat betreft de hoogte van de annuleringskosten aansluiting worden gezocht bij de overeengekomen totale kosten van het EVC-assessment.

d. EVC voor de Zorg verstrekt het Ervaringscertificaat nadat

(i) aan alle eisen van het EVC voor de Zorg -reglement is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de EVC-traject door de Opdrachtgever aan EVC voor de Zorg zijn voldaan. EVC voor de Zorg verstrekt het Ervaringscertificaat op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast ervaringscertificaat of voor een kopie van het Ervaringscertificaat zijn vermeld in het EVC voor de Zorg -reglement.

g. EVC voor de Zorg kan een EVC-assessment verplaatsen naar een andere locatie of een andere datum.

 

ARTIKEL 6 – Legitimatie

1. Bij het verstrekken van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht de correcte en volledige gegevens te vermelden en/of, indien van toepassing, het inschrijfformulier in te vullen overeenkomstig de vermelding in een geldig legitimatiebewijs.

2. Een ieder die een procedure volgt is verplicht tijdens het EVC-assessment bevestiging van de uitnodiging in combinatie met een geldig legitimatiebewijs, bij zich te hebben en op verzoek van de EVC-assessor van EVC voor de Zorg te tonen.

ARTIKEL 7 – Herroeping en opzegging

1. Voorafgaand aan een inschrijving neemt EVC voor de Zorg een intakegesprek af. EVC voor de Zorg brengt geen kosten in rekening indien de Opdrachtgever na het intakegesprek heeft aangegeven niet over te gaan tot inschrijving voor de aangeboden dienst.

2. Na inschrijving heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeengekomen dienst, binnen 7 dagen nadat de inschrijving door EVC voor de Zorg aan de Opdrachtgever bevestigd is, schriftelijk te herroepen. In dat geval worden door EVC voor de Zorg geen kosten doorbelast.

Alle mogelijk reeds door EVC voor de Zorg ontvangen betalingen van de Opdrachtgever zal EVC voor de Zorg in dat geval uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen.

3. Bij opzegging tussen 14 dagen en 1 maand na bevestiging van de inschrijving, brengt EVC voor de Zorg € 350,- opzeggingskosten in rekening. Bij opzegging tussen 1 maand tot uiterlijk 2 maanden na bevestiging van de inschrijving, brengt EVC voor de Zorg € 660,- opzeggingskosten in rekening.

4. Bij opzegging na 2 maanden na bevestiging van de inschrijving, bestaat er geen recht meer op enige restitutie van het door de Opdrachtgever aan EVC voor de Zorg betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van hetgeen is bepaald in het hierna volgende lid 5.

5. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de procedure is alleen mogelijk wanneer een opzegging van de Overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte waarbij geldt dat EVC voor de Zorg een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het attest zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degenen die de procedure volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de procedure te vervolgen, en (iv) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

 

ARTIKEL 8 – Verlenging EVC-traject

Verlenging van de EVC-traject

Indien (i) de Opdrachtgever 20 weken na de startdatum niet is gestart met de procedure of (ii) de Opdrachtgever de procedure niet heeft afgerond binnen 20 weken na de startdatum, ontvangt de Opdrachtgever [voorafgaand aan de afloop van de hiervoor genoemde 20 weken], een herinnering per e-mail van EVC voor de Zorg. In deze e-mail biedt EVC voor de Zorg de Opdrachtgever de mogelijkheid om de procedure te verlengen met maximaal 10 weken. EVC voor de Zorg brengt hiervoor EUR 225,,- (ex. btw) verlengingskosten in rekening bij de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever (i) niet ingaat op het aanbod van EVC voor de Zorg tot verlenging van de procedure als bedoeld in de vorige zin, of (ii) niet binnen de hiervoor genoemde verlengingsperiode van 10 weken de procedure is gestart of heeft afgerond, vervalt automatisch de toegang tot de digitale omgeving voor de Opdrachtgever en bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Opdrachtgever aan EVC voor de Zorg betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 5.

 

ARTIKEL 9 – Prijs

1. De kosten van een door EVC voor de Zorg aangeboden dienst en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochure en op de Website.

2. EVC voor de Zorg zal het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van de aangeboden diensten.

 

ARTIKEL 10 – Betaling

1. De betaling dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.

2. De facturatie wordt gestart binnen 1 week na aanvang van de start van het EVC-traject.

3. De Opdrachtgever dient de volledige kosten van een In company/Maatwerk dienst voorafgaand aan de aanvang van de In company/Maatwerk dienst aan EVC voor de Zorg te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, deelt EVC voor de Zorg hem dit schriftelijk mee door middel van een herinneringse-mail. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in de herinneringsbrief gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. De Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke (handels)rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6. Indien een Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die EVC voor de Zorg moet maken om het aan EVC voor de Zorg toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Opdrachtgever. Ten aanzien van de hoogte van die extra (invorderings)kosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving.

7. Indien de werkgever van een Opdrachtgever de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de Opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan EVC voor de Zorg op grond van de Overeenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Opdrachtgever en diens werkgever.

 

ARTIKEL 11 – Uitval EVC-assessor/EVC-begeleider

1. Bij ziekte of verhindering van een EVC-assessor, EVC-begeleider zal EVC voor de Zorg – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal EVC voor de Zorg de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop (i) het (telefonisch) overleg met de EVC-begeleider, of (ii) het EVC-assessment alsnog zal kunnen plaatsvinden.

2. In geval van ziekte of verhindering van een EVC-assessor of EVC-begeleider heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. EVC voor de Zorg zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van de procedure of het assessment voortvloeiend uit ziekte of verhindering van een EVC-assessor of EVC-begeleider.

3. Een Opdrachtgever kan niet kosteloos de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een EVC-assessor of EVC-begeleider.

 

ARTIKEL 12– Aansprakelijkheid EVC VOOR DE ZORG

1. Indien de Opdrachtgever door een aan EVC voor de Zorg toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is EVC voor de Zorg met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 12 aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van EVC voor de Zorg is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de dienst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

2. Voor alle schade geldt dat een drempelbedrag van EUR 55,-, voor rekening komt van de Opdrachtgever, maar waarbij geldt dat bij overschrijding daarvan EVC voor de Zorg ook het drempelbedrag vergoedt.

3. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van EVC voor de Zorg of zijn (leidinggevende) werknemers, is EVC voor de Zorg nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot (i) schade aan zaken die door de Opdrachtgever worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van winstderving.

4. De aansprakelijkheid van EVC voor de Zorg voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.

5. De Opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan EVC voor de Zorg te melden.

6. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die EVC voor de Zorg voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie EVC voor de Zorg aansprakelijk is.

7. Al het door EVC voor de Zorg ontwikkelde en samengestelde materiaal, de vragenlijst in de digitale omgeving dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een door EVC voor de Zorg aangeboden dienst, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door EVC voor de Zorg samengesteld. EVC voor de Zorg is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in de digitale omgeving of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opdracht.

8. Wanneer na deelname aan een EVC-traject blijkt, dat door wijzigingen in het opleidingsdossier, of door wijzigingen in de vereisten gesteld aan de uitoefening van het beroep of bedrijf, alsnog aanvullende delen van een opleiding gevolgd moeten worden, kan EVC voor de Zorg niet aansprakelijk worden gesteld, noch gehouden worden tot enige schadevergoeding indien Opdrachtgever hierdoor schade zou lijden.

 

ARTIKEL 13 – Vertrouwelijkheid EVC voor de Zorg,

Haar personeel en voor EVC voor de Zorg werkzame personen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de privacy policy van EVC voor de Zorg. EVC voor de Zorg conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

ARTIKEL 14 – Persoonsgegevens

EVC voor de Zorg maakt de Opdrachtgever en de personen die een EVC-traject zullen volgen er in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving op attent dat de door hen verstrekte gegevens worden opgenomen en verwerkt in de geautomatiseerde (klanten)administratie van EVC voor de Zorg. EVC voor de Zorg zorgt voor adequate beveiliging van deze gegevens en ziet erop toe dat deze gegevens niet voor een ander doel worden gebruikt dan voor de dienst en niet langer worden bewaard dan voor deze dienst noodzakelijk is. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, dan kan dat schriftelijk aan EVC voor de Zorg kenbaar worden gemaakt. EVC voor de Zorg werkt via de EVC Kwaliteitscode en verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

 

ARTIKEL 15 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door EVC voor de Zorg verstrekte en samengestelde materiaal (behoudens in de handel zijnde boeken) blijven berusten bij EVC voor de Zorg. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van EVC voor de Zorg. Het afnemen van een door EVC voor de Zorg geboden dienst door Opdrachtgever impliceert geenszins dat aan Opdrachtgever een licentie of ander recht wordt verleend.

 

ARTIKEL 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door EVC voor de Zorg worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

ARTIKEL 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten en door EVC voor de Zorg geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien de Opdrachtgever een particulier is, kunnen geschillen tussen de Opdrachtgever en EVC voor de Zorg over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door EVC voor de Zorg te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Opdrachtgever als door EVC voor de Zorg aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst bij EVC voor de Zorg heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is EVC voor de Zorg aan deze keuze gebonden.

7. Wanneer EVC voor de Zorg een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet EVC VOOR DE ZORG eerst de Opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. EVC voor de Zorg dient daarbij aan te kondigen dat EVC voor de Zorg zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.